Gia đình sống cùng công nghệ.

Thứ sáu - 09/08/2019 05:11
Gia đình sống cùng công nghệ.
Gia đình sống cùng công nghệ.

Công ngh? ?ang tác ??ng m?nh m? ??n m?i m?t trong ??i s?ng. ? m?i n?i, m?i lúc, t? chi?c ?i?n tho?i b?n g?i và k?t n?i, hay máy tính mà b?n ?ang dùng ?? ??c báo, chi?c tivi g?n li?n v?i gia ?ình b?n m?i t?i… Công ngh? ?ang góp ph?n ??nh hình th? gi?i chúng ta ngày hôm nay và trong t??ng lai.

Khi c? gia ?ình s?ng ti?n nghi nh? công ngh?

Theo Báo cáo ngành phân ph?i – bán l? công ngh? vào cu?i n?m 2016 c?a MBS, nhu c?u tiêu th? các m?t hàng công ngh? t?i Vi?t Nam có m?c t?ng tr??ng ??u qua các n?m v?i t?c ?? bình quân 15,7%/n?m; ch? tính riêng trong 6 tháng ??u n?m c?a 2016, t?ng m?c tiêu th? ??t 94.472 t? ??ng. ? ph?m vi toàn c?u, theo ??c tính c?a HIS Technology, s? có ??n 190 tri?u s?n ph?m gia d?ng công ngh? cao ???c ??a ra th? tr??ng vào tr??c n?m 2018.

Gia ?ình s?ng cùng công ngh? - 1

Các s?n ph?m công ngh? s?  ?em ??n cho gia ?ình b?n m?t cu?c s?ng ti?n nghi h?n

Có nhi?u nguyên nhân gi?i thích ch? s? tiêu dùng các m?t hàng ?i?n máy và ?i?n t? luôn t?ng tr??ng m?nh t?i Vi?t Nam. Khi các s?n ph?m mang nhi?u ti?n ích ?a d?ng, ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a ng??i tiêu dùng thì ?ây là xu h??ng phát tri?n t?t y?u.

Có h?n 50% dân s? trong ?? tu?i t? 16 – 42 (th? h? “Baby boomers” ???c sinh ra trong th?i k? bùng n? dân s? 1975 – 1990) là nhóm khách hàng tiêu th? chính hàng lo?t các s?n ph?m công ngh? nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng và nhi?u gi?i pháp tài chính linh ho?t giúp h? d? dàng ti?p c?n và s? h?u các s?n ph?m này chính là kh?i ngu?n cho trào l?u chi tiêu m?nh các m?t hàng công ngh?.

Th? h? “Baby boomers” này ?i tiên phong trong th?i ??i phát tri?n k? thu?t s?. Hi?n h? ?ang ? giai ?o?n ?ã phát tri?n s? nghi?p, có gia ?ình ?n ??nh. ?ó là ch?a k? th? h? “9X” (sinh ra trong giai ?o?n 1990 – 2000 – th? h? Millennials) ?ang chi?m ??n 20% dân s? c? n??c, h? là nh?ng ng??i ?ang b?t ??u kh?i nghi?p, t?o l?p gia ?ình riêng, yêu thích công ngh? và th?c s? s?ng cùng công ngh?. Trong khi nhóm ??u tiên v?i cu?c s?ng gia ?ình ?n ??nh th??ng h??ng ??n chi tiêu mua s?m các trang thi?t b? gia d?ng h?u ích nh? TV, t? l?nh, máy gi?t… thì th? h? Millennials l?i mong mu?n s? h?u các thi?t b? di ??ng hi?n ??i, t? ?i?n tho?i thông minh, máy tính b?ng ??n các ph? ki?n ??ng b? ?i kèm.

Nh? v?y, li?u th? h? l?n tu?i h?n trong gia ?ình có ?ang b? cô l?p v?i cu?c s?ng công ngh? ngày nay? Th?c ra, h? c?ng ?ang d?n hòa nh?p nh?ng v?i nh?p ?? ch?m h?n. Các thi?t b? ?i?n máy và gia d?ng là nh?ng s?n ph?m thân thu?c ??i v?i h? h?n so v?i các s?n ph?m di ??ng hi?n ??i.

Gia ?ình s?ng cùng công ngh? - 2

Khái ni?m “gia ?ình công ngh?” d?n tr? nên quen thu?c h?n v?i t?t c? m?i ng??i

T?n h??ng cu?c s?ng tr?n v?n h?n

Các s?n ph?m ?i?n máy, ?i?n l?nh, thi?t b? gia d?ng, gi?i trí và di ??ng ??u không ngoài m?c ?ích giúp các thành viên trong gia ?ình t?n h??ng m?t cu?c s?ng ti?n nghi h?n.

V?i các gói h? tr? tr? góp t? ??i tác tài chính c?a các ??n v? phân ph?i s?n ph?m bán l? thì c? h?i ?? s? h?u m?t cu?c s?ng cùng công ngh? là hoàn toàn trong t?m tay. Thay vì dành h?n m?t kho?n ti?n ?? mua hay tích cóp m?i ngày ?? ch? ??i c? h?i s? h?u, thì ng??i tiêu dùng có th? ti?p c?n gi?i pháp tài chính cá nhân ?? th?c hi?n mong mu?n c?a b?n thân và gia ?ình nhanh chóng h?n.

Hi?n nay, FE CREDIT ?ang ph?i h?p v?i các ??i tác phân ph?i bán l? tiêu dùng công ngh? th?c hi?n ch??ng trình h? tr? vay mua tr? góp 0% lãi su?t, tr? tr??c 0?. Anh Minh Hoàng, khách hàng s? d?ng gi?i pháp tài chính cá nhân c?a FE CREDIT cho bi?t: “Mùa n?ng nóng này th?c s? khi?n gia ?ình tôi r?t v?t v?. Vi?c xoay ti?n nh?m cùng lúc mua li?n 2 chi?c máy l?nh ?? l?p ??t t?t c? các phòng trong nhà khi?n tôi ch?n ch? mãi. Khi bi?t ???c các ch??ng trình ?u ?ãi tr? tr??c 0?, lãi su?t tr? góp 0% c?a FE CREDIT, tôi l?p t?c mua ngay ?? cùng v? và hai con t?n h??ng không khí mát l?nh trong nh?ng ngày hè oi b?c.”

Gia ?ình s?ng cùng công ngh? - 3

?u ?ãi vay tr? góp 0% lãi su?t giúp nhi?u gia ?ình s?ng ti?n nghi h?n

V?i ?u ?i?m không c?n th? ch?p, th? t?c ??n gi?n, gi?i ngân nhanh chóng, khách hàng có th? ch?n vay mua tr? góp mi?n phí lãi su?t cùng lúc nhi?u s?n ph?m hàng ?i?n t?, thi?t b? công ngh? t?i t?t c? h? th?ng các siêu th? ?i?n máy, kênh bán hàng tr?c tuy?n thu?c Nguy?n Kim, Th? Gi?i Di ??ng, ?i?n Máy Xanh, Vi?n Thông A, Viettel, FPT, VinPro, Tr?n Anh cùng các ??i lý phân ph?i s?n ph?m công ngh? và các c?a hàng ??i tác c?a FE CREDIT trên toàn qu?c.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây